Máy kiểm tra độ mài mòn gạch Ceramics

Thương hiệu: |

Liên hệ

Tiêu chuẩn quốc gia về kiểm tra độ mài mòn gạch men số TCVN 7744: 2007.

Do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVB/TC189 xây dựng. Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện vật liệu xây dựng Bộ xây dựng, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, Bộ khoa học công nghệ công bố. Ngoài ra:

- Máy kiểm tra độ mài mòn của gạch phủ men( TCVN 6415:2005);

- Máy kiểm tra độ mài mòn của gạch không phủ men( TCVN 6415:2005).