Thermometer

Liên hệ

Thermometer là đồng hồ đo nhiệt độ cho kết cấu, bằng phương pháp cơ học đồng hồ đo nhiệt xác định nhiệt độ của kết cấu thông qua chỉ số đo hiển thị trực tiếp trên bề mặt đồng hồ đo.

Đồng hồ đo nhiệt độ xác định nhiệt độ qua việc tiếp xúc đầu cảm biến với môi trường cần xác định nhiệt độ, thông số nhiệt độ được thể hiện ngay trên mặt giao diện một cách nhanh chóng, chính xác và dễ dàng.