Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng

  1. Ứng dụng

Piezometer dùng để đo áp lực nước lỗ rỗng và mực nước ngầm. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng về địa kỹ thuật, môi trường và thủy văn, cụ thể trong đất nền:

Đập đất Bờ đắp trên đất yếu 

 

Kiểm tra việc đắp đất. Theo dõi áp lực  

nước lỗ rỗng. Đo áp lực đẩy nổi. Theo  

dõi thấm.  

 

Kiểm tra, kiểm soát tốc độ khi đắp. 

Theo dõi cố kết trước khi tiếp tục      

đắp, xây dựng.

               

 

                              

                                  

                                               

Share :

Viết bình luận